tl_files/motto.png

Zarząd Stowarzyszenia

1.Marian Janusz - prezes   Zarządu
2.Józefa Tomków -   wiceprezes 
3.Kazimiera Kubaszek -   skarbnik
 4.Irena Folta - sekretarz
5.Barbara Derewienko -   członek                         
6.Ula Liszka - członek   7.KrystynaSopel-członek   8.Stonisław Grzeszczak -     członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

1.Danuta Durska -   przewodnicząca
2.Władysław Pich - członek
3.Łucjan Oronowicz -  członek

 

 

 


   Od 1.01.2020 r. jesteśmy członkiem

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów

Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

O NAS


        Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu zostało zorganizowane przez liczną grupę osób, która była słuchaczami Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej WyższejSzkole Zawodowej, do czasu jego likwidacji przez Senat Uczelni we wrześniu 2009r. Akademia jako Stowarzyszenie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 30.11.2009r.

  Cele działania Akademii są zbieżne z celami realizowanymi w trzech poprzednich latach w UTW przy PWSZ, gdyż zdecydowana większość słuchaczy ATW, to byli studenci UTW.

 

Główne cele działania to:

 

  • Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, religioznawstwa, a także nauk o Ziemi i wszechświecie.

  • Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.

  • Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej    i fizycznej adekwatnie do wieku i zainteresowań słuchaczy.

  • Upowszechnianie wiedzy o Ziemi Jarosławskiej i Podkarpaciu, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, historii, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla Regionu i Polski.

  • Podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami Regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez prowadzenie wykładów i zajęć w różnych sekcjach /kołach/ zainteresowań prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz oraz przez słuchaczy.

 

 

      STATUT STOWARZYSZENIA AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU      

                W JAROSŁAWIU

 

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu zwane w dalszej części niniejszego statutu "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

§2

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2.W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§3

 

l. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,w ramach statutowych uprawnień.

2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław.

§4

l. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5

l. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§6

l.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. l, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§7

l. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2.O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§8                                                                                                                                                                                Stowarzyszenie jest zawiązane na czas  nieokreślony

Rozdział II

Cele i sposoby działania


§9

Celem Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych ekonomicznych, nauk technicznych, religioznawstwa, a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,

4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,

6)upowszechnianie wiedzy o Ziemi Jarosławskiej, Podkarpaciu, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski.


§10  

                                                      Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

2) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

3 przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami /akademiami/ trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami, uczelniami, placówkami kulturalnymi, naukowo-­badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi i kościelnymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie,

5) prowadzenie działalności wydawniczej,

6) prowadzenie działalności badawczej,

7) prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,

8) tworzenie grup samopomocowych,

9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

10) kwestowanie na rzecz organizacji, instytucji lub jednostek pożytku publicznego oraz innych wymagających wsparcia jednostek administracji publicznej,

11) zbiórki publiczne w postaci "cegiełek",

12) inne działania realizujące cele statutowe.

§11

Stowarzyszenie może - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3)członków honorowych.

§14

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynnoScl prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę "otwartych drzwi" tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba starsza, mając ukończoną co najmniej szkołę średnią, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

5.Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 15 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b) uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych ząjęciach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

          c)udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanychwycieczkach turystycznych i krajoznawczych,

d) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f) noszenia odznaki organizacyjnej oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia.

Za aktywność w realizacji celów Stowarzyszenia, członek zwyczajny może otrzymać dyplom.

g) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych

zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek,

d) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności akademickiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§16

1. Członek wspierający:

a) ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

b) obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów


statutowych,


d) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,

e) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy:

a) ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych

 

władz Stowarzyszenia,

b) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

c) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§17

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka do uiszczenia zaległych składek członkowskich,                                                                                      b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

1)prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

2)pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy uchwał.

2.W przypadkach określonych w ust. 1. lit.c ppkt. 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków - za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.

3.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Oddział 1 Postanowienia ogólne

§18


l. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,                      b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna


§19


l. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru; a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka Zarządu lub konieczności wynikającej z potrzeb stowarzyszenia w trakcie kadencji, zarząd może uzupełnić swój skład osobowy. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie §25 pkt. 4. Statutu.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie §25 pkt. 5. Statutu.

§20


1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2. Do ważności podejmowanych przez Walne Zebranie Członków uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/3 ilości osób uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie ma odpowiedniej do podejmowania uchwał liczby członków, wyznacza się drugi termin tego Zebrania bez konieczności uwzględnienia zapisu §22  ust. 2. Statutu. Tak zwołane Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu członków

 

Oddział 2

Walne Zebranie Członków

§21


 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władz Stowarzyszenia.                                                               2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§22


1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

§23


Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata.


§24


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

l) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmiana,

3)uchwalenie budżetu,

4)wybór i odwołanie członków Zarządu

5) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, (absolutorium dla Zarządu),

7) ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 10)podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

        12) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,         14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Oddział 3 Zarząd

§26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 9 członków, w tym : prezesa, wiceprezesa, sekretarskarbnika i 5 członków.

3. Zarząd działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz w miesiącu

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes lub wiceprezes i sekretarz Zarządu.

7.Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes lub wiceprezes albo w ich zastępstwie wytypowany członek Zarządu.

§27

l. Do zakresu działania Zarządu należy:

I) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania

Członków,

2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3) opracowywanie projektu budżetu,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5) opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

7) powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

8) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

14) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzania im regulaminów,

15) dokooptowanie członków Zarządu w przypadkach określonych w § 19 ust. 3. Statutu,

16) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

2. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Akademii Trzeciego Wieku.

Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd

Oddział 4

Komisja Rewizyjna

§28

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Akademii.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.


§29


1. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

l) kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych  Stowarzyszenia,

2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6) dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 19 ust.4.Statutu.

 Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów


§30


1 .Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.


§31


W przypadkach określonych w §29 pkt. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.


Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§32

l. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

2W skład mienia Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.


§33


l. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

a) składki członkowskie,

b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c) dotacje, darowizny, zapisy i spadki

d)dochody z działalnościgospodarczej,

e) pozostałe wpływy z działalności statutowej.

2.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.

3.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego semestru, za dany semestr.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki według zasad określonych przez Zarząd,w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§34

l. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnione są działający łącznie:                                                                                                   a) prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu                                                                 b) skarbnik Zarządu lub sekretarz Zarządu.

2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

1. Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §22 ust. 2 należy załączyć projekty stosowanych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§36

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.

§37

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania  Założycieli Stowarzyszenia wchodząw życie po uprawomocnieniu postanowienia sądu rejestrowego.

 

Współpraca: